Home / Retourneren

Retourneren

VOORWAARDEN:

Herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand.

 

1.Bij de aankoop van producten in het geval van een op afstand tot stand gekomen

overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) werkdagen. Deze termijn gaat in op

de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 1. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is

om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren

en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan

Houtpellets XL retourneren, conform de door Houtpellets XL verstrek te redelijke en duidelijke instructies.

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Houtpellets XL dit bedrag zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping,

terugbetalen minus de kosten van (rembours)verzending.

 1. Houtpellets XL behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de

herroepingsperiode van 14 (veertien) werkdagen te weigeren of om slechts een gedeelte

van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel

is gebruikt of door toedoen van Consument is beschadigd.

 1. Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Houtpellets XL melding gemaakt

te worden van de naam van Consument, en het bestelnummer waaronder het

artikel geleverd is. Houtpellets XL zal daarna het retouradres aan Consument

doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.

 1. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 2. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten:
 • die door Houtpellets XL geheel of gedeeltelijk tot stand zijn gebracht in
 • overeenstemming met specificaties (zoals maatvoering etc.) van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn; maatwerkopstellingen
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • speciaal voor Consument bestelde, minder courante artikelen, artikelen zoals haarden
 • op propaan en inbouwhaarden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Houtpellets XL geen invloed heeft;
 • die op verzoek van de consument zijn omgebouwd van aardgas naar propaan,

propaan naar aardgas of hout naar gas;

Voor service- en garantiegevallen en/of klachten kunt u contact met ons opnemen via: www.brouwerinstallatiebedrijf.nl